fbpx
Reklamační řád

Reklamační řád

Czech Financial Consulting s.r.o.

se sídlem K Sokolovně 184, 284 01 Kutná Hora; IČ: 04922395

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod Spisovou značkou C 254748

(dále jen CFC)

 

 1. Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád upravuje postupy, práva a povinnosti při uplatňování reklamací nebo stížností Klienta v případě, že Klient není spokojen se službou poskytnutou CFC, nebo je přesvědčen, že tato služba nebyla poskytnuta v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 1. Vymezení pojmů pro účely reklamačního řádu CFC
 • Klientem se pro účely Reklamačního řádu rozumí fyzická osoba, která, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je se společností CFC ve smluvním vztahu, jednala o uzavření smluvního vztahu nebo byla ve smluvním vztahu.
 • Reklamací se rozumí takové sdělení, ve kterém Klient vyjadřuje nesouhlas se způsobem a výsledkem zajištění konkrétní služby objednané spotřebitelem, způsobující vadu či jiný nedostatek služby (dále jen „Reklamace“).
 • Stížností se rozumí takové sdělení, ve kterém Klient vyjadřuje nesouhlas se způsobem výkonu činností CFC, a které není reklamací (dále jen „Stížnost“).

 

 1. Podání reklamace / stížnosti

Každý Klient má právo na podání reklamace / stížnosti, uplatnění nároků z vad poskytnuté služby, nároků na náhradu škody, právo na informace a ochranu ekonomických zájmů a na podávání podnětů a stížností orgánům dozoru, dohledu a kontroly.

 

3.1. Způsob podání reklamace / stížnosti.

Reklamaci / stížnost je možné podat (uplatnit) následovně:

 • telefonicky na zákaznické lince:  +420 720 759 008;
 • písemně na adrese: Czech Financial Consulting s.r.o.; K Sokolovně 184, Kutná Hora 28401;
 • elektronicky, e-mailem zaslaným na adresu: info@pujckybezpecne.cz

 

3.2. Náležitosti podání reklamace / stížnosti.

Reklamaci / stížnost je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil skutečnost, která je podnětem k jejímu podání.

Reklamace / stížnost musí být dostatečně určitá a srozumitelná, a musí obsahovat vylíčení reklamované skutečnosti, včetně způsobu prokázání tvrzení Klienta poskytnutím ověřitelných informací. Při podání reklamace / stížnosti Klient dále uvede zejména:

 • své identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu, kontaktní údaje (kontaktní adresu, telefonní číslo, e-mail);
 • předmět reklamace / stížnosti, popis důležitých skutečností, časové údaje;
 • případnou dokumentaci (písemné či jiné doklady nebo způsob možnosti ověření jím tvrzených skutečností);
 • klient může navrhnout možné řešení reklamace / stížnosti nebo sjednání nápravy, případně požadavky na způsob řešení reklamace / stížnosti.
 • podpis klienta, pokud to způsob uplatnění reklamace / stížnosti nevylučuje.

 

Nebude-li reklamace / stížnost obsahovat náležitosti stanovené v tomto článku, vyzve CFC Klienta k doplnění jím uplatněné reklamace / stížnosti, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. Ve výzvě k doplnění reklamace / stížnosti CFC poučí Klienta o tom, že nebude-li jeho reklamace / stížnost řádně ve lhůtě 30 kalendářních dnů doplněna, je oprávněn ji odmítnout. Nebude-li reklamace / stížnost Klientem doplněna nebo nebude-li s CFC domluven jiný termín doplnění, je CFC oprávněn reklamaci / stížnost považovat za nedůvodnou a odmítnout ji bez zahájení reklamačního řízení. O odmítnutí reklamace / stížnosti je CFC povinen Klienta informovat.

 

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace

CFC vyřídí reklamaci / stížnost pečlivě a bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne podání (uplatnění) reklamace nebo stížnosti.

Reklamace se považuje za podanou (uplatněnou) v den, kdy je řádně doručena CFC, v souladu s kap. 3 této interní směrnice. Doba trvání reklamačního řízení počne plynout od následujícího dne po uplatnění reklamace / stížnosti.

Neobsahuje-li reklamace / stížnost náležitosti stanovené v kap. 3 interní směrnice, počíná lhůta pro vyřízení Reklamace běžet až ode dne, kdy je reklamace / stížnost Klientem řádně doplněna.

 

 1. Postup při vyřizování reklamace / stížnosti
 • CFC vyhotoví Klientovi potvrzení o přijetí reklamace / stížnosti, kde uvede, kdy Klient uplatnil reklamaci / stížnost, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace / stížnosti Klient požaduje a předpokládané datum jejího vyřízení. Potvrzení je Klientovi zasláno elektronicky nebo poštou, dle způsobu podání.
 • CFC je povinen nejpozději v poslední den lhůty pro vyřízení reklamace / stížnosti vyrozumět Klienta o jejím vyřízení, a to písemnou formou. Vyrozumění o vyřízení reklamace / stížnosti musí obsahovat datum a způsob jejího vyřízení, nebo písemné odůvodnění jejího zamítnutí. Nelze-li Klientovi tímto způsobem doručit vyrozumění o vyřízení reklamace / stížnosti, bude toto vyrozumění zasláno Klientovi písemnou formou na adresu jím uvedenou v podání reklamace / stížnosti, případně na poslední známou adresu Klienta.
 • V případě, že z odůvodnitelných příčin nelze reklamaci / stížnost vyřídit ve lhůtě 30 dnů, je CFC povinen Klientovi oznámit v příslušné lhůtě důvod, proč ji nebylo možné ve stanovené lhůtě vyřídit, včetně uvedení náhradní lhůty pro vyřízení reklamace / stížnosti, je-li to možné.

 

Společnost nepřijme, případně nevyřídí reklamaci / stížnost, jestliže:

 • je reklamace / stížnost anonymním podáním;
 • není dodržen způsob nebo forma reklamace / stížnost a tyto vady nejsou odstraněny ani v dodatečné lhůtě poskytnuté CFC pro doplnění či opravu reklamace / stížnosti;
 • se jedná o opakovanou reklamaci / stížnost k téže věci a již probíhá její vyřizování;
 • ve věci již rozhodl soud příp. jiný k tomu kompetentní orgán;
 • uplynula promlčecí lhůta, ve které mohla být reklamace / stížnost uplatněna – tj. 3 roky;
 • se nejedná o reklamaci / stížnost učiněnou Klientem CFC nebo osobou prokazatelně zmocněnou Klienta zastupovat.

 

 1. Postup při nesouhlasu Klienta s výsledkem reklamačního řízení

Pokud Klient není s vyřízením reklamace / stížnosti spokojen, může podat odvolání do 30 kalendářních dnů od doručení odpovědi na jeho reklamaci / stížnost. Toto odvolání musí být učiněno písemně (viz kap. 3.1). Lhůta pro vyřízení odvolání je 30 kalendářních dnů od doručení odvolání CFC. V případě, že Klient nesouhlasí se způsobem vyřízení reklamace / stížnosti / odvolání, má právo se obrátit se svým podnětem nebo stížností na postup CFC, a to na:

 • Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, www.cnb.cz , tel: +420 800 160 170, jako orgán dohledu nad poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Právo Klienta obrátit se na soud tím není dotčeno.
 • Případný spor mezi Klientem a CFC týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru je rovněž možné řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra, způsobem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to na základě podnětu Klienta na Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 69/1581, Praha 1, PSČ 110 00, případně prostřednictvím www.finarbitr.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Jednotlivé body Reklamačního řádu jsou zveřejněny na webových stránkách Czech Financial Consulting s.r.o. a rovněž je Klientům k nahlédnutí na vyžádání.
 • CFC je oprávněn Reklamační řád změnit s tím, že nové body Reklamačního řádu budou zveřejněné na webových stránkách CFC nejpozději v den jejich účinnosti.