fbpx
Jak postupovat pokud exekutor zabaví, co nemá?

Jak postupovat pokud exekutor zabaví, co nemá?

Jak už jsme psali v článku “Co nesmí exekutor zabavit?”, ne všechno smí exekutor zabavit, ovšem praxe může být občas odlišná. Pokud se tedy něco takového stane, je namístě, abyste se bránili v souladu se zákonem. V první řadě je potřeba sepsat „Návrh na zastavení exekuce“ podle § 268 Občanského soudního řádu.

Na to, jak by měl návrh vypadat, není žádný formulář, je tedy nutné jej sepsat volnou formou. Návrh musí obsahovat označení exekutorského úřadu, který věc zabavil neoprávněně, osobní údaje dlužníka a přesná definice výrobku, v ideálním případě výrobní číslo. Jde o to, aby věc byla co nejlépe definována a nebylo možné ji splést s jinou věcí na soupisu zabavených věcí. Za návrh se neplatí žádný poplatek.

Návrh se odesílá na Okresní soud, který vydal usnesení o exekuci.

Tento článek neposkytuje radu podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Požádat o půjčku

 

Doslovné znění zákona:

Zastavení výkonu rozhodnutí

  • 268

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

  1. a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
  2. b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
  3. c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;
  4. d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle 321 a 322 vyloučeny;
  5. e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
  6. f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí ( 267);
  7. g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
  8. h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnu

(2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy35a) a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.

(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.