fbpx
Informace o zpracování osobních údajů a GDPR

Informace o zpracování osobních údajů a GDPR

Czech Financial Consulting s.r.o.

se sídlem K Sokolovně 184, 284 01 Kutná Hora; IČ: 04922395

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod Spisovou značkou C 254748

(dále jen CFC, společnost, nebo Správce)

 

Základní shrnutí

Společnost Czech Financial Consulting s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, pro účel posouzení možnosti zprostředkovat úvěr a také pro splnění zákonných povinností. Tato povinnost bude spočívat zejména v provedení identifikace a kontroly osob podle právní regulace v oblasti zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Czech Financial Consulting s.r.o., IČO: 04922395, se sídlem: K Sokolovně 184, Kutná Hora 284 01, vedená u Městského soudu v Praze pod Spisovou značkou C 254748 je provozovatelem stránek www.pujckybezpecne.cz (dále jen „internetové stránky“). CFC jako správce osobních údajů respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví internetové stránky nebo kontaktují společnost jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen „návštěvník“, „klient“ nebo „uživatel“). Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat spolupracující osoby a obchodní partnery o tom, jakým způsobem budou zpracovány osobní údaje klienta, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým může CFC osobní údaje předávat.

 

Osobní údaje zpracovávané společností CFC

CFC shromažďuje pouze takové osobní údaje, které dobrovolně poskytne klient nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s klientem. Osobní údaje, které o klientech shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 • identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
 • další údaje, které nám předá klient nebo které shromáždíme v souvislosti se zprostředkováním klientem požadovaných služeb a produktů.

 

Osobní údaje může CFC použít k následujícím účelům:

 • Zprostředkování služeb nebo produktů, o které klient požádal.
 • Odpověď na dotazy či zpracování žádosti klienta
 • Informování o nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení).
 • Péče o návštěvníky, zjišťování jejich potřeb a následné zlepšení  zprostředkování služeb a produktů.
 • Vyhodnocení žádosti o spolupráci prostřednictvím sekce Spolupráce na internetových stránkách, komunikace s uchazečem.
 • K vyhodnocení využití webových stránek a ke zlepšení jejich obsahu, cílená reklama.

Klient nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však není možné poskytnout požadované zprostředkování služby či reagovat na žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě).

 

 

Google Analytics, Google Adwords a Sklik

Ke shromažďování statistických dat o uživatelích internetových stránek (např. měření návštěvnosti, chování uživatelů apod.) využívá CFC nástroj Google Analytics od společnosti Google. Více informací o tomto nástroji a o tom, jak jsou jeho prostřednictvím zpracovávány osobní údaje, naleznete na adrese: support.google.com/analytics. V případě, že nechce klient poskytovat informace o své aktivitě na internetových stránkách službě Google Analytics, může se ze služby odhlásit. Stačí si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Tento doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) spuštěnému na webových stránkách sdílet se službou Google Analytics údaje o návštěvách. CFC dále využívá externí reklamní systémy, konkrétně službu Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s. a službu Google Adwords od společnosti Google, a to za účelem umožnění cílené personalizované reklamy. Tyto systémy umožňují ukázat návštěvníkům internetových stránek, kteří již projevili zájem o služby CFC, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. a Google, tj. na jiných webech. K zajištění zobrazování reklam na jiných webech využívají tyto reklamní systémy soubory cookie. Nechce-li klient, aby společnost Seznam.cz, a.s. a/nebo Google využívali soubory cookie pro tyto účely, může se z cílené reklamy odhlásit.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám.

Společnost CFC je ryze zprostředkovatelská, nemá tedy vlastní produkty. Produkty, o které klient požádal, poskytuje osoba odlišná od CFC. Po vyhodnocení žádosti o produkt nebo službu, předá společnost CFC osobní údaje poskytovateli služeb či produktů. Účelem takového předání osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude osobní údaje zpracovávat nezávisle na CFC jako samostatný správce. CFC může dále osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.

 

Předávání osobních údajů mimo EU, resp. EHP.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje mimo EU, resp. EHP

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí.

Společnost nemá v úmyslu zpracovávat osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud bude kdykoli zjištěna přítomnost osobních údajů takovéto osoby, budou tyto údaje bez zbytečného odkladu smazány.

 

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje bude CFC uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu bude CFC zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas klient odvolá.

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smluv mezi klientem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení schopnosti splácet úvěr, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k 2 / 4 provedení identifikace a kontroly osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

V případě zániku právního vztahu dojde ke změně důvodu zpracování osobních údajů. Novým zákonným důvodem zpracování osobních údajů bude skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností uchovávaní údajů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k uchovávaní dokumentů a záznamů dle zákona č. 256/2016 Sb. o spotřebitelském úvěrů, ve znění pozdějších předpisů. (týká se pouze spotřebitelských smluv).

 

 

Přehled práv v oblasti ochrany osobních údajů

Přehled práv návštěvníků:

 • Právo na přístup: Klient má právo na přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává společnost.
 • Právo na opravu: klient může společnost požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • Právo na výmaz: klient může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžete takový souhlas klient kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 • Právo vznést námitku Pokud zpracovává společnost osobní údaje na základě jejich oprávněných zájmů, má klient právo vznést námitku proti takovému zpracování.
 • Právo na omezení zpracování V určitých případech může klient požadovat, aby společnost omezila prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek).
 •  Právo na přenositelnost údajů klient může společnost požádat, aby jemu či třetí osobě předala osobní údaje, které o něm zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či jeho souhlasu.

Právo vznést stížnost Pokud se klient domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, provede společnost důkladnou kontrolu a v případě zjištění pochybení, zjedná nápravu bez zbytečného odkladu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně může klient podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).